loginBejelentkezés / Regisztráció

Részképzések

FÚVÓSKARNAGY SPECIALIZÁCIÓ

 

Képzési idő: 4 félév
Szükséges kreditek száma: 50 kredit
A képzés költségtérítéses

Belépési feltételek:
A zeneművészeti képzés bármely hangszeres alapképzési szakán (BA) vagy hangszeres osztatlan tanárképzésben 2 aktív félévvel rendelkező hallgató jelentkezhet belső jelentkezéssel. A képzésbe történő belépés feltétele két eredményesen lezárt félév teljesítése.
A jelentkezés belső jelentkezési lap beadásával történik minden tanév II. félévében március 1-ig. A beérkező jelentkezések ismeretében a Tanulmányi Osztály a szak tanárával és a tanszékvezetővel történt egyeztetés után belső felvételi vizsgát ír elő a jelentkezések ismeretében.

A felvételi vizsga anyaga:
A jelentkezők számot adnak elméleti ismereteikről, valamint vezénylési adottságaikról

A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga lebonyolítása a II. félévi vizsgaidőszakban, vagy a rendes felvételi időszakban történhet, az e célra létrejött bizottság részvételével. A bizottság döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Osztály a jelentkezőt legkésőbb a felvételi értesítésekkel egy időben.

Az értékelés és ellenőrzés módszerei:
A képzés folyamán az egyes tantárgyak ellenőrzése és értékelése gyakorlati jegy formájában, és kollokviumon való megfelelésen történik.

A tanulmányok lezárása:
A képzési program végén a hallgató 3 tagú szakmai bizottság előtt vizsgát tesz. A résztanulmányokat lezáró vizsga a következő tárgyakból áll: hangszerelés és zenekari vezénylés.

A specializáció alatt megszerzett kreditek sikeres felvételi esetén a Fúvószenekari karnagy mesterképzési szakon kreditelismeréssel beszámíthatóak.

 

KARVEZETÉS SPECIALIZÁCIÓ

 

Képzési idő: 4 félév
Szükséges kreditek száma: 35 kredit
A képzés költségtérítéses

Belépési feltételek:
A specializációra az osztatlan ének-zene tanár – zeneismeret tanár 4+1 éves, az ének-zene művésztanár – zeneelmélet tanár 5+1 éves képzésben, valamint a zeneismeret – ének-zene tanár 5 féléves tanári mesterképzésre felvételt nyert hallgatók jelentkezhetnek. Az osztatlan tanárképzésben részt vevők a képzésük 5. félévétől léphetnek be a specializációra. A tanári mesterképzésben részt vevők az alapképzés befejezése után, a tanári mesterképzés megkezdésekor léphetnek be. A jelentkezés belső jelentkezési lap beadásával történik minden tanév II. félévében március 1-ig.

A felvételi vizsga:
Kérelmük elbírálása első félévi általános szakmai teljesítményük, valamint vezénylési gyakorlat és karvezetés tárgyakból elért eredményük és vizsgaprodukciójuk alapján történik. A belső felvételi vizsgán két különböző stílusú kórusmű vezénylése, valamint egy, a vizsga kezdete előtt 1 órával a helyszínen kapott magyar vagy latin szövegű kórusmű próbamunkája szerepel. A felvételről a tanszék szaktanáraiból álló 5 fős bizottság dönt.

Az értékelés és ellenőrzés módszerei
A képzés folyamán az egyes tantárgyak ellenőrzése és értékelése gyakorlati jegy formájában, és kollokviumon való megfelelésen történik.

A tanulmányok lezárása
A záróhangverseny vizsgaanyaga:
A kórusirodalom három különböző korszakából választott, két különböző kórusfajnak a jelölt által betanított, együttesen max. 20 percnyi vizsgaműsor vezénylése. A művek között szerepeljen magyar szerző magyar nyelvű kórusműve, egy mű hangszerkíséretes lehet.

A specializáció alatt megszerzett kreditek sikeres felvételi esetén a Kóruskarnagy mesterképzési szakon kreditelismeréssel beszámításra kerülhetnek.

 

 

Vissza